.
Oplæg til religions-sociologisk studie
.
:
VERDENSKORT I "TID" - "RELIGION" - "STATSFORM"
BIBELSK TID
.
3760 f.k.  Verdens skabelse iflg. jødisk tradition  
1800 f.k. Abraham Hititiske folkevandringer BABYLON ... 
Religion I - MONOTEISME ...
  Isak ... Jakob/Israel ...    
  Trældom i Ægypten ...   ÆGYPTEN ...
1500 f.k. Ørkenvandringen ...  Moses og Loven Religion II -MONOTEISME ...
  De 12 stammer dannes ...    
1200-1020 f.k.  Dommertiden ...    
1028 f.k.  Saul    
1000 f.k. David Stor Israel ... TEOKRATI ...
  Salmernes bog Jobs bog  Religion III
  Salomo  Templet med ofringer Religion IV 
0935 f.k.  Statsdelingen Israel - Juda  
0722 f.k. Israel erobret af Assyrerne    
0700 f.k. Esajas i Templet ...    
0622 f.k.  Josias´ reform Lovbogen findes  REFORMATION ...
0586 f.k. Bortførelsen til Babylon Jødedommen grundlægges Religion V
0536 f.k. Hjemkomsten fra Babylon 
Ezra's reform ...
Nyt Tempelbyggeri  REFORMATION ...
0300-0250 f.k.  SEPTUAGINTA ...  GT fra hebraisk til græsk  
0168-0060 f.k.  Makkabæer-tiden ... Ypperstepræstestridigheder Qumran ...
0060 f.k.-0313 e.k. Romersk herredømme Templet romersk ? Hellenismen
  Jerusalem ... Aelia Capitolina  
0004 f.k. Jesu fødsel ...    
0030 Jesu forkyndelse ... tolkninger og klargøringer Religion VI  
REFORMATION ...
0033 Jesu korsfæstelse ... og opstandelse ...  
0033-0066 
0058 
 ......
Paulus ... 
Apostelmødet ... 
Bruddet med jødedommen ...
Kristendom ... og hellenisme Religion VII 
SYNKRETISME ... 
Sækularisering ...
  Farisæer jødedom ... 1. Synagoger  
0070 Jerusalem ødelægges ... 2. Grækenland  
0070 GT kanoniseret 
på synoden i Jamnia 
3. Rom ...  
0312 Konstantin I antog "KRISTENDOMMEN" ...  
0313-0636 Palæstina ...    
0367 NT kanoniseret i ØST-kirken    
0380   "KRISTENDOMMEN" STATSRELIGION
0383 VULGATA Augustin, katolicismens far ... Filosofiens kristendom ...
393-00397 NT kanoniseret ... Kirkefædre ... uden "rødder" ... 
Filosofiens store rolle ...
Religion VIII
0476-1500 MIDDELALDEREN Den katolske Kirke ... 
Filosofiens rolle ...
 
1536 Luthers reformation 
ikke færdiggjort
Protestantismen ... 
men ikke "brud" 
med diverse kirkefædre ...
Religion IX 
REFORMATION ...
1800   Rationalismen ...  
1810 Grundtvig 
Kierkegaard
Grundtvig-ismen ... 
Opgøret med ratio ...
Religion X
1849 Fra Enevælde 1660 til Repræsentativ demokrati .. Parlamentarisme ...
1850´erne   LM-IM- ismen ... 
Tilbage til pietas ...
Religion XI
  Industrialisering Moderne videnskab fødes  
1890 ff  Socialisme ... Liberalisme ... Nietche: "Gud er død" ... 
KAOS ...
1914-18 1. Verdenskrig ...    
1917-88 Kommunismen ...    
1939-1945 2. Verdenskrig ...    
1945-88 Den kolde Krig ...    
1948 Israel proklameres  14. maj ...  
1988 Sovjetunionen og kommunismen bryder sammen ...
1995 Menneskerettigheder ... Fundamentalisme ... Islam ... "flygtninge" ...
  Flygtninge ... Borgerkrige ...  
  Velfærdsstaten vakler ...  Informations-teknologi ... Internet ...
2000 ... EU ... Multi-etniske samfund ... Hvem ønsker det ?
  FN-"diktatur" Minimal demokrati ... I menneskerettighedernes navn
2001 Liberalismen genopstår i Dk Globalisering .... ...
:
Religionsstadier - forskelle og ligheder ...
:
Religion I - 2000 f.k.  Abraham ... troens fader ... Den gamle Pagt ...  Israel ... 
  Flyttede for at undgå indflydelse  fra indoeuropæiske folkevandringer ... 
  Ville bevare UR-jødedommen ...  pagtstegnet ...  jvf. jødisk tradition ...
Religion II -1500 f.k.  Med Moses indførtes Loven ... Et pagtstegn ...  blev opfyldt !!! *) 
Religion III - 1000 f.k.  Templet med ofringer ...  Hvorfor ? ...  Soning ... skete fuldt ud !!! *) 
Religion IV - 1000 f.k. Salmernes Gud og Jobs Gud ... Samtalen og bønnen ... Troens redskaber ...
  En tanke fødtes ...  Gud frelser ... Forsoning ... *) 
Religion V - 500 f.k. Renæssance indenfor jødedommen under Det babyloniske fangenskab ... 
  Synagogen blev Gudshus ...  Lovens Gud ...  
  Templet genopført ...  Ofringerne genindført ...  Soning måtte ske ...
  Jødernes kamp og opgør med og mod Hellenismen ...  Makkabæerne ... 
Religion VI - 0 f.k./ 0 e.k. Jesu forkyndelse ... Opgøret med fejl-tolkninger ... Den ny Pagt ... Hele verden ... 
  Den rette forståelse ... *)    
Religion VII - 100 e.k. Paulus, den skriftkloge, bragte kristendommen ud i verden trods Hellenisering ... 
Religion VIII - 200-1500 e.k.  Al for megen synkretisme ... Katolicisme ... filosofi´isme ...  Skolasticisme ... 
Religion IX - 1500 e.k.  Protestantismens opgør med dele af katolicismen ... Humanisme ... 
Religion X - 1800 e.k. Grundtvigs reformation ... Opgør med rationalismen ...   
Religion XI - 1850 e.k. LM/IM-ismen ... Tilbage til pietisme ...  Fundamentalisme ... 
  Lægmænd o.a. uden minimal  historisk viden førte til fejl-tolkninger ... 
Religion XII - 2000 e.k.  Den 3. Reformation ... Det store "must" ... Kærligheds-bud´et i praksis ... *)
  Tilbage til det centrale ... 
"kernen" i jøde/kristendom ...
Jesu forkyndelse ... *) ...  Guds Rige ... Jesu genkomst ... 
  Uden indpakningspapir ... og borgerlig moralisme ...   
::
En stærkt forenklet oversigt:
:
Stat I - 2000 f.k.  Små-konger ... Ægypten ... Persien ... m.fl.
  Abraham ... Isak ... Jacob (Israel.Juda) ...  
Stat II - 1500 f.k. Med Moses indførtes Loven ... Basis for samfundsdannelse ...  
  Stamme-dannelser ...  Israel ... Erobring og deling af områder ...
Stat III - 1000 f.k. David begyndte Stats-dannelse ... Fra Dommer-tid til Konge-tid ...  i Israel ...
Stat IV - 1000 f.k. Kongen var retsinstans ... Dommer og præst ... Teo-krati ...
Stat V - 500 f.k. David-dynastiets storhedstid  afsluttet ... Teokratiet tog ny drejning ...
Stat VI - 0 f.k./ 0 e.k. Romerriget ... Før og efter ... Hele Verden ...
Stat VII - 300 e.k. Kampen mellem kejser og pave tog sin begyndelse ...  
Stat VIII - 400-1500 e.k. Den sorte Middelalder (?) ...  Feudal-tid ... Stænder ...  
Stat IX - 1500 e.k. Oplysningstiden ... Renæssance ... Humanisme ...
Stat X - 1800 e.k. Industrialisering ... Selveje ... Skolereformer ...
Stat XI - 1850 e.k. Parlamentarismen breder sig ... Moderne videnskab tager form ...  
Stat XII - 2000 e.k. Informations-teknologien & "verdens-demokratiet" ...  Frem til Hvad ?
...
Note that we are following the Jewish calendar for these events (and not the Gregorian calendar which is at times 150 years at odds with Jewish computations).
...
1812 BCE
Time of Abraham begins
Mesopotamian and Egyptian civilization in flower
1712 BCE
Time of Isaac begins

1652 BCE
Time of Jacob begins

1544 BCE
Joseph sold Into slavery

1522 BCE
Joseph welcomes his family to Egypt

1428 BCE
Israelites enslaved in Egypt
Egyptian cities af Pithom and Ramses are built
1392 BCE
Time of Moses begins

1312 BCE
Exodus

1312 BCE
Torah given at Mt. Sinai
Caananite tribes occupy Promised Land
1272 BCE
Conquest of Promised Land

1106 BCE
Time of the Judges begins
Phillistines occupy coastal area of Israel
879 BCE
Saul annointed king

877 BCE
Time of King David begins

836 BCE
King Solomon begins his rule

825 BCE
First Temple completed
Assyrian Empire rising in the north
796 BCE
Israel split into two kingdoms

555 BCE
Assyrians overrun Northern Israel;
Ten Tribes are lost

547 BCE
Sennacherib attacks Jerusalem
Babylonians overrun Assyrian Empire
422 BCE
Babylonians conquer Israel and destroy Temple
Persians overrun Babylonian Empire
370 BCE
Jews return to Israel from
Babylonian Exile

355 BCE
Miracle of Purim

352 BCE
Construction of Second Temple begins

347 BCE
Time of the Great Assembly begins
Greeks overrun Persian Empire
312 BCE
Greeks conquer Israel

245 BCE
Torah is translated into Greek;
Greeks persecute Jews

167 BCE
Revolt of Maccabees begins

139 BCE
Miracle of Chanukah
Romans overrun Greek Empire
63 BCE
Romans invade Israel

37 BCE
Herod the Great begins his rule

32 BCE
Time of Hillel and Shammai

67 CE
The Great Revolt of Jews against Rome begins

70 CE
Jerusalem conquered by the Romans,
17th of Tamuz

70 CE
Temple destroyed by Romans,
9th of Av

120 CE
Rebellion of Bar Kochba

136 CE
Rabbi Akiva martyred

219 CE
Mishna compiled by Yehudah HaNasi

312 CE
Constantine converts Roman Empire to
Christianity
Fall of Rome and Rise of Byzantine Empire
638 CE
Islamic Conquest af Jerusalem

1040
Time of Rashi begins

1096
Time of Crusades begins

1135
Time of Maimonides begins

1144
First Blood Libel

1263
The Great Disputation;
Time of Nachmanides

1348
The Black Plague

1478
The Inquisition begins

1492
Jews expelled from Spain;
Columbus discovers America
Ottoman Empire takes over the Middle East
1517
Protestant Reformation;
Time of Martin Luther

1567
Jews invited into Poland

1570
Time of the Ari and the Kabbalists

1648
Chmielnicki Massacres in Eastern Europe

1651
Time of Shabbtai Tzvi, false messiah

1654
First Jews arrive in America

1698
Time of the Ba'al Shem Tov begins;
the Chassidic Movement

1772
Time of the Misnagdim and Vilna Gaon
The Enlightenment; American & French Revolutions
1791
Emancipation of the Jews begins in Europe

1791
Jews herded into the Pale of Settlement in Russia

1810
Reform Movement begins in Germany

1881
Jews made scapegoats of Tzar of Russia

1882
First Aliyah to Israel

1887
Conservative Movement founded in America

1894
Dreyfuss Affair in France

1897
First Zionist Congress
World War I; End of Ottoman Empire
1917
British Mandate begins in Palestine;
Balfour Declaration

1927
Country of Jordan created by the British on the East Bank of the Jordan

1933
Hitler comes to power in Germany
World War II
1942
Final Solution formulated by the Nazis

1947
Partition of Palestine by the UN

1948
State of Israel Declared

1948
War of Independence

1964
PLO founded

1967
Six Day War and Reunification of Jerusalem